WWPCM: Cards of Denmark, almost all published in Copenhagen     

decks printed for Denmark by
"Carta Mundi"
(Belgium)
decks printed for Denmark by
"Piatnik" (Austria)
decks printed for Denmark by
"K.Z.W.P" (Poland)
Jean Fridrich Mayer 1752-1783
Christoffer Ernst Suesz 1783-1790
C.E.Suesz&Kuntze 1790-1798
S.Salomon&Co.& Holmblad 1820-1982
Adolph Wulff 1879-1948
Kruckow's Spillekort Fabrikat 1891-1928
Moon since 2017
"C.L.Keiblinger" (Copenhagen) 1852-1885 "Danish pattern"
d19596
update 25.08.2018
Hermann Jensen(Copenhagen) 1900 "Danish pattern"
d15593
update 20.02.2015
Max Leving & Co. (Copenhagen) 1915 "Spillekort N110"
d20465
update 16.06.2019
L.Levison 1930 "Heimdal Spiellekort No.7770"
d04394
update 02.03.2005
Warburgs Spillekort 1930 "Skandinaviske"
d16000
update 04.06.2015
A/S ad Holst 1938 "Bornespillekort No.1"
d16336
update 20.08.2015
A/S ad Holst 1940 "Bornespillekort"
d20387
update 05.05.2019
Emil Jensen/Warburgs Spillekort (EJKA)
1935-1957
1949 "Warburg's Dans"
d04214
update 06.02.2005
Emil Jensen/Warburgs Spillekort (EJKA) 1950 "?"
d00830
update 02.09.2022
Emil Jensen (Copenhagen) ? "EJKA Tarot"
d15592
update 20.02.2015
Vienna (Viby)//
Nordisk Papir Industri
1952-
1953
standards
d04731
update 19.06.2005
Vienna (Viby) 1952-
1953
standard joker
d07815
update
11.06.2009
? 1960 "Dandy"
d16968
update 06.03.2016
? 1960 "LíHombre"
d11906
update 20.02.2011
? 1967 "Regnecentralen"
d22044
update 10.12.2020
Nordisc Papir Industri 1975 "The Habsburgers"
d11308
update
06.04.2010
J.Timmann&Co. (Copenhagen) 1975 selfpromotion deck
d11659
update 16.11.2010
Kristensen/Gevil 1986 "Eremitage Hotel"
d07367
update
16.02.2016
Kristensen/Gervil 1986 "Moelsgaard Medical"
d07044
update
16.02.2016
Handy-Print A/S 1994 "Hans Christian Andersen"
d04009
update 24.12.2004
GP-Tryk (Grenaa) 1996 "The four Colors"
d04229
update 15.02.2005
unknown 1999 "Agent Tjenesten"
d06099
update 28.04.2021
? 2000 "TV2 Spil"
d15463
update 17.01.2015
? 2002 "Valhalla"
d07800
update
25.11.2007
? 2003 "Eva Solo"
d17399
update 15.07.2016
Lego Group 2003 "Lego"
d04137
update 25.01.2005
?? "Lego"
d20738
update 04.08.2019
? 2007 "Se og Hør"
d07505
update
11.08.2007
Games U 2010s "Farm"
d22769
update 17.11.2021
  2011 "Bornholm"
d24516
update 02.05.2024
Joy Project 2011 "Lise Seisbol Mikkelsen"
d24515
update 02.05.2024
Top-Toy 2013  "BR"
d22029
update 10.12.2020
? 2014 "H.C.Andersen"
d15993
update 04.06.2015
? 2015 "Partii Naleraq"
d19508
update 25.08.2018
Grønlunds 2020 "Koldinghus"
d21886
update 09.10.2020
  2020 "Normal"
d23571
update 28.02.2023
? 2020 "Sinful"
d20142
update 23.04.2021
Grenlandia 2021 "Inukkat"
d22601
update 28.08.2021
Jack & Jones? "Deal with it"
d20941
update 27.11.2019
  2020 "Denmark"
d23605
update 15.04.2023
? ? "En Tand Bedre"
d13504
update 25.11.2012
?? "Faroe Islands"
d19423
update 31.07.2018
?? "Faroe Islands"
d19408
update 17.05.2018
unknown ? "Foroyar"
d05695
update 04.06.2006
? ? "Grundfos"
d10068
update
11.05.2009
? ? "HAY"
d16686
update 11.12.2015
? ? "HK"
d08130
update 12.05.2016
? ? "Home"
d17134
update 12.05.2016
?? "Jack & Jones"
d21932
update 24.10.2020
? ? "Løgstør Rør"
d01477
update 18.01.2015
? ? "Metz"
d08578
update
10.07.2008
  ? "Norðurlanda Húsið í Føroyum"
d09935
update 01.10.2021
? ? "Ord Rommy"
d15855
update 01.04.2015
Premier ? "Passion"
d09083
update
22.10.2008
unknown ? "Plus ou Moins"
d07043
update
19.05.2007
?? "Resino"
d19121
update 26.03.2018
?? "?"
d19152
update 26.03.2018
? ? "?"
d08982
update
24.09.2008

China for Denmark

? "?"
d23144
update 20.10.2022
? "Denmark"
d15209
update 02.11.2014
? "Kalaallit Nunaat"
d23097
update 11.06.2022
? "Lego"
d20799
update 14.10.2019
2002 "Wonderful Copenhagen"
d12220
update
17.06.2011
2006 "Axe pokerkort M!"
d10141
update
12.05.2009
2016 "Søstrene Grene"
d20025
update 20.05.2019
2022 "?"
d23692
update 15.04.2023