WWPCM: for card collectors

"52 Jokers Ltd" (UK)

2015 "EU52"
d23695
update 15.04.2023

"52 plus joker" (USA) http://www.52plusjoker.org/

? "Guitars"
d12848
update
07.02.2012
2005 "52+Joker"
d12037
update
22.03.2011
2006 "Card Convention Fall 2006"
d14842
update 21.07.2014
2006 "?"
d21862
update 09.10.2020
2007 "Busy Relaxing"
d11715
update
05.12.2010
2008 "Rainforest Animals"
d14919
update 28.07.2014
2010 "New Orleans and Gulf"
d00876
update 12.04.2003
since 2014 "52 Plus Joker"
d17270
update 30.06.2016
       

"BEJC" (Belgium)

1993 "BEJC 5 anniversary"
d00977
update  20.06.2002
1998 "BEJC 10 anniversary"
d02227
update 23.09.2003
2003 "BEJC 15 anniversary"
d01921
update  02.06.2003
2008 "BEJC 20 anniversary"
d12111
update 02.05.2011

"Chicago Paying Card Collectors" http://www.cpccinc.org/

1961 "Fact and Fancy"
d02495
update 24.01.2004
1971 "Mythological Zoo"
d03080
update 15.07.2004
"USPCC" brand "Congress",
1965 (G1638)
d04334r939

"EPCS" (UK) https://www.epcs.org/

1993 "EPCS Transformation Pack"
d02816
update 12.05.2006
1999 "15th Anniversary of the EPCS"
d02973
update 26.05.2004
2014 "Bairnsfather WWI"
d23855
update 18.07.2023

"IPCS" (USA)  http://i-p-c-s.org/

1986 "First American IPCS Convention"
d16796
update 15.12.2015
2000 "Members Pack"
d03249
update 30.09.2013

Different

? joker collector promotion deck
d20701
update 04.08.2019
1986 "Artist's Aces"
d04489
update
13.07.2020
1989 "European Coca-Cola collectors"
d09208
update
11.11.2008