Ukraine site e-mail adress collect
Dmitriy
Karpenko
Roslogo 15
Donetsk-83101
tel.
80509543557
cards
Andrej
Babak
bul.Shevchenko 6b
Donetsk-83100
tel.+38 062 381-05-26
jokers
Anatoliy
Bovtruk
Zakrevskoho 19 - 112, Kyiv
tel +38-050-442-17-20
cards
Eugene
Malakha
box 23
340000 Donetsk
tel. 906401
jokers
Nataliya
Savchuk
Kyiv cards
Mara
Siulska
Kyiv cards

if You want to registrate, please sukhty@aha.ru